Przedmiot geografii cz. 9

Geografia antropologiczna (antropogeografia), to jest geografia człowieka, zwana dawniej zbyt jednostronnie polityczną (państwową), rozpatruje zjawiska życia ludzkiego w ich związku z ziemią, to jest z jednej strony w ich zależności od ziemi, z drugiej — w ich wpływie na ziemię. Ziemia i człowiek jako wzajemne funkcje — oto przedmiot antropogeografii. Tutaj  więc należy z jednej strony traktować różne kategorie fizycznogeograficzne w ich wpływie na człowieka, oraz ich zmienności pod wpływem działalności człowieka; z drugiej — kategorie zjawisk życia ludzkiego w ich zależności od warunków fizyczno-geograficznych, oraz w ich wpływie na owe warunki. W kursie geografii powszechnej można dla względów praktycznych pierwszy z dwóch tych działów geografii antropologicznej traktować już w geografii fizycznej na końcu każdej kategorii fizyczno-geograficznej. We wszystkich tych wpływach i zależnościach należy wziąć pod uwagę czynnik czasu, a raczej czynnik różnych stadiów rozwoju człowieka, które wywierają doniosły wpływ na naturę związku człowieka z przyrodą.

kontenery na gruz poznań

Powyższe trzy działy, to jest poszczególne ich kategorie, powinny być traktowane każda, o ile możności, ze względem na inne. Ten sposób traktowania powinien być przestrzegany zwłaszcza w geografi szczegółowej — w traktowaniu krajów, bo w ten tylko sposób można otrzymać całkowite, drgające życiem obrazy krajów. Zresztą dla ułatwienia objęcia chaosu zjawisk danego kraju daje się zwykle na początku ogólny rzut oka na kraj według kategorii zjawisk (położenie, ukształtowanie poziome, ukształtowanie pionowe, wody, klimat) — niby kłębek Ariadny śród labiryntu lub przewodnik po wystawie obrazów.

kontenery na gruz poznań