Przedmiot geografii cz. 8

Przedstawienie zjawisk na mapie ułatwia nie tylko orientowanie się wśród ich chaosu, nie tylko pozwala objąć wzrokiem takie obszary, których w rzeczywistości naraz objąć nie można, ale ułatwia też i pomiary (odległości i powierzchni).

odpady wywóz poznań

Mapa przedstawia zjawiska za pomocą symbolu (np. miasta za pomocą kółka lub kwadratu, góry za pomocą kresek), więc nie może przedstawiać różnic indywidualnych, prócz różnic wielkości. Geografia astronomiczna jest blisko spokrewniona z astronomią, jednak różni się od niej: gdy astronomia ma za przedmiot ciała niebieskie, a ziemią zajmuje się tylko jako miejscem spostrzeżeń, Geografia astronomiczna ma za przedmiot ziemię, a ciałami niebieskimi zajmuje się tylko jako tłem dla ziemi i środkiem orientowania się na niej.

Geografia fizyczna rozpatruje naturalne zjawiska kuli ziemskiej, naprzód nieorganiczne (lądowe, wodne, powietrzne), następnie organiczne (roślinne i zwierzęce). Najważniejszą jej częścią jest nauka o ukształtowaniu powierzchni ziemi — plastyce albo ukształtowaniu pionowym — i uwarunkowanym przez nie ukształtowaniu linji zanurzenia skorupy ziemskiej pod poziom morza — ukształtowaniu poziomem (morfologia ziemi); jest to bowiem podstawa, na której odbywają się inne zjawiska ziemskie (hidrograflczne, klimatyczne, biogeograficzne), które przy tym są częściowo funkcjami tej podstawy (np. klimat fizyczny w przeciwieństwie do matematycznego). Zrozumienie genetyczne form powierzchni ziemi i ich genetyczna klasyfikacja wymaga poznania składających je materiałów (skał), zwłaszcza ich układu w skorupie ziemskiej (geotektonika), jako też działających na nie sił (geodynamika) oraz kolejnych przemian w czasie (geologia historyczna). W ten sposób geografia fizyczna traktuje te same kwestie, co dzisiejsza geologia, różnice są tylko ilościowe: geologia traktuje głównie przeszłość ziemi, a teraźniejszość krócej — tylko jako środek do zrozumienia przeszłości; Geografia odwrotnie: zajmuje się głównie teraźniejszością, a mniej przeszłością, którą traktuje tylko jako środek do zrozumienia teraźniejszości.

odpady wywóz poznań