Przedmiot geografii cz. 7

W geografii zaś szczegółowej dzielimy ziemię na pewne obszary   kraje, krainy, to jest — pewne indywidualności geograficzne, posiadające pewne charakterystyczne cechy, różniące je od obszarów sąsiednich (pojęcie granicy nie jest jednak ostre: raczej pasowe, niż linijne), i następnie rozpatrujemy z kolei każdy kraj z jego wszystkimi kategoriami geograficznemu Przy tym zwykle jakąś jedną kategorię geograficzną bierze się za podstawę, co zależy w części od indywidualnego poglądu, w części — od natury danego obszaru. Tak więc można wziąć za podstawę ukształtowanie poziome — jak na przykład w rozczłonkowanej Europie, a po części i w Azji; pionowe—jak w wewnętrznej części Azji, w Ameryce Południowej; tektoniczne (rzadziej używane, gdy się nie zgadza z orograficznym); klimatyczne — jak w Ameryce Północnej, a także w Azji (pasy: monsonowy, suszy, zimna).

wypożyczanie kontenerów na gruz poznań

Każdy z dwóch powyższych działów geografii (a zwłaszcza pierwszy) rozpada się pod względem treści, rodzaju zjawisk, na trzy: geografie astronomiczną, (lub matematyczną), geografię fizyczną i geografię antropologiczną (antropogeoyrafię).

Geografia astronomiczna rozpatruje ziemię jako jedno z ciał niebieskich, mające pewien kształt i ruchy, pewne położenie względem innych ciał niebieskich, zwłaszcza słońca, i podlegające pewnym skutkom tego wszystkiego. Najważniejszą kwestią jest tu wyznaczenie położenia punktu na ziemi (szerokości długość geograficzna) i wynikających stąd stosunków oświetlenia i ogrzewania przez słońce (klimat matematyczny). Do geografii astronomicznej zalicza się też kartografia, nauka o sztucznym przedstawieniu kulistej powierzchni ziemi na płaszczyźnie (mapie). Wykonanie mapy wymaga trzech warunków: 1) wyznaczenia na gruncie geograficznych współrzędnych punktu (szerokości i długości geograficznej, oraz wysokości nad powierzchnią morza); 2) obrania dla każdego poszczególnego przypadku (t. j. odpowiednio do położenia lub kształtu danego kraju lub — do celu mapy) najodpowiedniejszego sposobu przeniesienia punktów z powierzchni krzywej na płaską, czyli obrania tak zwanego rzutu-, 3) przedstawienia za pomocą pewnych konwencjonalnych prawideł graficznych plastyki powierzchni ziemi na płaszczyźnie (rysunek terenu).

wypożyczanie kontenerów na gruz poznań