Przedmiot geografii cz. 6

Geografia, obejmując tak rozległy zakres zjawisk, musi naturalnie rozpadać się na wiele działów i poddziałów (które przy tym mnożą się w miarę rozwoju nauki).

wywożenie nieczystości poznań

Pod tym względem panuje u nas, a nawet nie tylko u nas, pewne zamieszanie pojęć: często mianowicie mieszają pojęcie „geografii ogólnej“ z pojęciem „geografii powszechnej11; tymczasem ostatnia ma znaczenie universalis (universelle), oznacza cały obszar nauki geograficznej i dzieli się dopiero pod względem metody, sposobu traktowania zjawisk, na geografię ogólną, to jest generalis (gćnćrale, allgemeine), obejmującą ogólne prawa nauki, teorję geograficzną, i na geografię szczegółową, to jest specialis (spściale, spezielle), albo krajoznawstwo (chorologia, Landerkunde), zajmującą się stosowaniem praw geografii ogólnej do poszczególnych obszarów ziemi — krajów; zresztą w nowszych czasach zaczęto odróżniać, i słusznie, geografię szczegółową, jako naukę, wiążącą przyczynowo zjawiska pewnego poszczególnego kraju, od krajoznawstwa, jako luźnego zbioru materiałów surowych — wszelkich wiadomości o danym kraju. W geografii ogólnej dzielimy zjawiska ziemskie na kategorie czyli grupy, bądź według ich podobieństwa zewnętrznego (wyspy, góry, jeziora i t. d.), bądź według pokrewieństwa wewnętrznego, genezy (wyspy pierwotne i oderwane; góry tektoniczne, wulkaniczne, erozyjne; jeziora erozyjne, tamowe i t. d.), i następnie rozpatrujemy z kolei każdą kategorię w jej ujawnianiu się na całej ziemi.

wywożenie nieczystości poznań