Przedmiot geografii cz. 3

Pogląd taki jednak jest mylny; albowiem nauki różnią się od siebie nie tylko przedmiotami, tj. grupami rozpatrywanych zjawisk, ale także i sposobami ich rozpatrywania; w danym razie różnica geografii (geologii w obszerniejszym znaczeniu) od nauk poszczególnych tkwi w tern, że taka spójna, organiczna całość, jaką stanowi ziemia, nie jest prostą, martwą sumą części, prostym nagromadzeniem grup zjawisk, owszem, części te są ze sobą naturalnie związane, zjednoczone stosunkami wymiany, zależności, działania i oddziaływania. Nauka więc o ziemi nie da się zastąpić przez proste zarejestrowanie, zesumowanie nauk poszczególnych; musi istnieć oddzielna i samodzielna nauka o ziemi, mająca za zadanie wiązać przyczynoico zjawiska, rozdzielone (dla ułatwienia) sztucznie między nauki poszczególne, tj. — rozpatrywać zjawiska nie w oderwaniu od innych, jak to czynią nauki poszczególne, lecz w łączności, tj. tak, jak zjawiska te w naturze, w rzeczywistości zachodzą.

wywóz śmieci poznań

W ten sposób Geografia czerpie wprawdzie soki ze wszystkich prawie nauk poszczególnych, ale kombinuje te soki, przerabia je, przyswaja dla własnych zadań i celów.

Wprawdzie taką syntezą nauk poszczególnych jest również flozofia w pewnym jej pojmowaniu; ale jak w stosunku do nauk poszczególnych, tak i tutaj Geografia zachowuje swą samodzielność: jest ona bowiem pewną specjalną, częściową syntezą — rozpatruje mianowicie związki zjawisk, dające się sprowadzić do stosunków przestrzennych, stosunków rozmieszczenia, które często warunkują charakter krajobrazowy, — rozpatruje je iv odniesieniu do powierzchni ziemi.

wywóz śmieci poznań