Polska na tle Europy cz. 8

Wisła jest tu rzeką główną, dorzecze jej jest najbardziej asymetryczne, a w dodatku zbliża się do wszystkich rzek sąsiednich szeregiem węzłów hydrograficznych: 1) przez Brdę do Noteci (kanał Bydgoski), 2) przez Bzurę — do Neru i Warty środkowej (projektowano tu kanał jeszcze za czasów Królestwa Kongresowego); 3) przez Zgłowiączkę do Noteci i Gopła, 4) przez Pilicę do górnej Warty; dalej wierzchowiska Wisły zbliżają się 5) do Odry przez Olzę. Z prawych dopływów: 6) San zbliża się do Dniestru (projekt kanału); 7) Bug do źródeł Prypeci, 8) a przez Muchawiec do Piny, a więc też i Prypeci (kanał Królewski); 9) Narew przez Biebrzę do Czarnej Hańczy i Niemna (kanał Augustowski). Posiada więc Wisła szereg większych połączeń hydrograficznych. Poza tym Niemen połączony jest przez Szczarę z Prypecią (kanał Ogińskiego), Dźwina przez Ułłę z Berezyną (obecnie zagranicą) – słowem, cały kompleks rzek na ziemiach dawnej Polski jest hydrograficznie związany. Natomiast między kresowymi rzekami Polski a rzekami rosyjskimi takiego związku już niema, bo działy wodne są tu wyższe i bardziej od siebie oddalone.