Przedmiot geografii Archive

Przedmiot geografii cz. 10

W ostatnich czasach znalazły się też głosy, przeciwne takiemu schematowi w geografii szczegółowej, nawołujące do traktowania danego kraju w sposób odpowiedni jego „naturze”, do traktowania bardziej „ożywionego”, i pogląd ten starano się przeprowadzić w bardzo reklamowanych („bedeutsame Erscheinung“) podręcznikach Steinhauffa-Schmidta. Pogląd ten jednak i jego przeprowadzenie są według nas tylko poronionym płodem usiłowania reform —
Category: Przedmiot geografii

Przedmiot geografii cz. 9

Geografia antropologiczna (antropogeografia), to jest geografia człowieka, zwana dawniej zbyt jednostronnie polityczną (państwową), rozpatruje zjawiska życia ludzkiego w ich związku z ziemią, to jest z jednej strony w ich zależności od ziemi, z drugiej — w ich wpływie na ziemię. Ziemia i człowiek jako wzajemne funkcje — oto przedmiot antropogeografii. Tutaj  więc należy z jednej
Category: Przedmiot geografii

Przedmiot geografii cz. 8

Przedstawienie zjawisk na mapie ułatwia nie tylko orientowanie się wśród ich chaosu, nie tylko pozwala objąć wzrokiem takie obszary, których w rzeczywistości naraz objąć nie można, ale ułatwia też i pomiary (odległości i powierzchni). odpady wywóz poznań Mapa przedstawia zjawiska za pomocą symbolu (np. miasta za pomocą kółka lub kwadratu, góry za pomocą kresek), więc
Category: Przedmiot geografii

Przedmiot geografii cz. 7

W geografii zaś szczegółowej dzielimy ziemię na pewne obszary   kraje, krainy, to jest — pewne indywidualności geograficzne, posiadające pewne charakterystyczne cechy, różniące je od obszarów sąsiednich (pojęcie granicy nie jest jednak ostre: raczej pasowe, niż linijne), i następnie rozpatrujemy z kolei każdy kraj z jego wszystkimi kategoriami geograficznemu Przy tym zwykle jakąś jedną kategorię geograficzną
Category: Przedmiot geografii

Przedmiot geografii cz. 6

Geografia, obejmując tak rozległy zakres zjawisk, musi naturalnie rozpadać się na wiele działów i poddziałów (które przy tym mnożą się w miarę rozwoju nauki). wywożenie nieczystości poznań Pod tym względem panuje u nas, a nawet nie tylko u nas, pewne zamieszanie pojęć: często mianowicie mieszają pojęcie „geografii ogólnej“ z pojęciem „geografii powszechnej11; tymczasem ostatnia ma
Category: Przedmiot geografii

Przedmiot geografii cz. 5

Naturalnie, że wskutek tak wielkiego zakresu geografii, tak rozległych i bliskich jej stosunków do licznych nauk poszczególnych, ma ona z niemi mnóstwo punktów stycznych, przejściowych pasów granicznych, obszarów wspólnych. To też nieraz geograf wkracza na pole którejkolwiek z nauk poszczególnych i rozwiązuje tam, dzięki swej wszechstronności, niejedną kwestię, niezrozumiałą dla odnośnego specjalisty, rozpatrującego ją w
Category: Przedmiot geografii

Przedmiot geografii cz. 4

I tak np.: jeżeli zjawisko skał rozpatrujemy samo w sobie, w oderwaniu od ziemi, od miejsca ich występowania, od ich rozmieszczenia, od ich roli krajobrazowej, to nie należy ono do geografii, lecz do petrografii (litologii); jeżeli jednak zechcemy rozpatrywać związek między naturą skał a ukształtowaniem powierzchni ziemi, przy czym zwykle współdziała to wpływ atmosfery i
Category: Przedmiot geografii

Przedmiot geografii cz. 3

Pogląd taki jednak jest mylny; albowiem nauki różnią się od siebie nie tylko przedmiotami, tj. grupami rozpatrywanych zjawisk, ale także i sposobami ich rozpatrywania; w danym razie różnica geografii (geologii w obszerniejszym znaczeniu) od nauk poszczególnych tkwi w tern, że taka spójna, organiczna całość, jaką stanowi ziemia, nie jest prostą, martwą sumą części, prostym nagromadzeniem
Category: Przedmiot geografii

Przedmiot geografii cz. 2

Tak lub inaczej nazwana nauka o ziemi w najobszerniejszym, a choćby nawet i ciaśniejszym pojęciu , natrafia poza kwestą nazwy na drugą, jeszcze ważniejszą trudność: trudność ścisłego określenia przedmiotu jej badań. Bo jakkolwiek ziemia jest przedmiotem ściśle określonym, jednakże to nie usuwa trudności ścisłego określenia przedmiotu nauki o ziemi; albowiem różne zjawiska ziemskie, już od
Category: Przedmiot geografii

Przedmiot geografii cz. 1

Nazwa geografii, etymologicznie rzecz biorąc, oznacza rysunek ziemi (mapę) lub opis ziemi; nauka zaś o ziemi, jak każda nauka, nie może poprzestać na opisaniu, skonstatowaniu faktów — to stanowi tylko jej zadanie przedwstępne — nauka musi szukać związków, przyczyn, odkrywać prawa, rządzące zjawiskami (a stąd  móc je przewidywać) — nauka musi badać. wywóz odpadów –
Category: Przedmiot geografii